مهدی محرمی

وی متولد 1363 زنجان و دانش آموخته ی کارشناسی موسیقی ایرانی گرایش نوازندگی سنتور، دانشگاه تهران، دانشکده هنرهای زیبا و همچنین دانش آموخته ی کارشناسی ارشد اتنوموزیکولوژی دانشگاه هنر تهران می باشند.
ایشان فراگیری سنتور را از سال ۱۳۷۵ با شیوه استاد پایور آغاز نموده و، فراگیری ردیف استاد صبا و قطعات ضربی استاد پایور و استاد مشکاتیان را نزد اساتیدی چون حمید سلمانیون، مهدی نصیری و مهدی سیادت فرا گرفت.
پس از آن ردیف موسیقی دستگاهی ایران(ردیف میرزا عبدالله، ردیف آوازی استاد دوامی) و ضربیهای حبیب سماعی را نزد استاد مجید کیانی از سال ۱۳۸۳ آموختند،که همچنان نیز ادامه دارد.
ایشان همچنین شیوه سنتور نوازی معاصر را نزد استاد اردوان کامکار از سال ۸۵ تا ۸۸ فرا گرفتند.
همینطور ایشان در دوره های تحلیل ردیف استاد محمدرضا لطفی در مکتب خانه میرزا عبدالله از سال ۸۷ تا۸۹ شرکت نمودند.
سوابق اجرایی:
- تدریس ساز سنتور ، مبانی نظری و تئوری موسیقی از سال ۸۸ در آموزشگاه های تهران، زنجان، قم و... - تدریس ساز سنتور در مرکز
کلاس های آزاد دانشگاه تهران - اجراهای متعدد بصورت گروه نوازی و تکنوازی - تدریس ساز سنتور، تدریس مباحث نظری و تئوری موسیقی، ردیف موسیقی ایرانی، تحلیل ردیف

روز حضور: سه شنبه