ناصر جساس

 موسيقى را با ساز تمبک از سال ١٣٨٩ و نزد جناب آقای#رامین_علیپور و پس از آن نیز از محضر اساتیدی همچون رضا خراشادى زاده ، جعفر قاضى عسگر و نويد افقه بهره جست.
فعالیت های اجرایی:
اجراهای متعدد با گروه نوروز صبا و نی نوازان صبا در شهرهای مختلف
همنوازیهای مختلف با هنرمندان شهر قم بصورت خصوصی
همکاری با گروه های روح افزا ، کبکبه تنبک و اجرا در خانه موسيقى ایران به همراه گروه صفير

روز حضور: یکشنبه