اساتید سنتور

استاد بهاره معقولیان
روز حضور: سه شنبه

>>رزومه<<

استاد یاشار مهاجری  
روز حضور: شنبه

>>رزومه<<

 

استاد محسن میرزایی  
روز حضور: دوشنبه و سه شنبه

>>رزومه<<