اساتید ویولن

استاد امیرحسام عظیمی
روز حضور: پنج شنبه

>>رزومه<<

استاد عطیه صفاری  
روز حضور: شنبه

>>رزومه<<

استاد بابک کیمیایی  
روز حضور: دوشنبه

>>رزومه<<

استاد مصطفی غزلی
روز حضور: یکشنبه

>>رزومه<<

استاد مهسا رستمی
روز حضور: یکشنبه

>>رزومه<<