اساتید گیتار کلاسیک

استاد آراز احمدزاده

روزهای حضور: شنبه ها

>>رزومه<<

استاد حمید فرهادی

روزهای حضور: چهارشنبه ها

>>رزومه<<

استاد زهرا جهانگیر

روزهای حضور: یکشنبه ها و دوشنبه ها

>>رزومه<<

استاد محمد پیل افکن

روزهای حضور: سه شنبه ها

>>رزومه<<

استاد نیلوفر دیلمی  

روزهای حضور: پنجشنبه ها

>>رزومه<<

استاد رضا گشتاسبی

روزهای حضور: شنبه و پنجشنبه

>>رزومه<<