اساتید تنبک

استاد علی ابراهیمی
روز حضور: چهارشنبه

>>رزومه<<

استاد امیرحسین کاتبی پور
روز حضور: یکشنبه و دوشنبه

>>رزومه<<

استاد احسان حلوایی
روز حضور: سه شنبه

>>رزومه<<

 

استاد ناصر جساس
روز حضور: یکشنبه

>>رزومه<<