اساتید تار

استاد عیسی زارعی

روز حضور: دوشنبه و پنجشنبه

>> رزومه <<

استاد محمدحسین عباسیان

روز حضور: شنبه

>> رزومه <<

استاد محمد بنی اسدی

روز حضور: چهارشنبه

>>رزومه<<